Ändrade förutsättningar för kommersiell radio i budgeten

Förutom att fler får möjlighet att sända analoga kommersiella kanaler aviseras en sänkning av avgifterna för sändningsrätten från och med 2012 med totalt 12 miljoner kronor, vilket innebär en sänkning för varje enskilt tillstånd med nära 10 procent. De som har tillstånd att sända kommersiell radio betalar i dag sammanlagt ca 134 miljoner kronor årligen för sändningsrätten.

Även den nya radio- och tv-lagen, som trädde i kraft 1 augusti 2010, innebär förbättringar för den kommersiella radion. Exempel på detta är förlängda tillståndsperioder, tillståndsgivning med slutet anbudsförfarande för analog kommersiell radio och ett nytt regelverk som ger möjlighet till rikstäckande digital kommersiell radio. Andra förbättringar är slopad innehållsreglering och bättre möjligheter till sponsring.