Klartecken för nyhetsbolaget

TV4 AB:s styrelse fattade i dag det formella beslutet att bilda och etablera det nya nyhetsbolaget, för en fortsatt offensiv satsning på samhällsjournalistik inom koncernen. Genom en sammanslagning av de redaktionella verksamheterna inom TV4 och TV4 Sverige möjliggörs också en effektivisering av verksamheten.

 I dag presenteras dessutom delar av det nya bolagets ledning.

– Nyhetsbolaget blir ett av Nordens största producenter av samhällsjournalistik och vi öppnar nu upp helt nya affärsmöjligheter för den journalistik som redan har en mycket stark position i TV4 och också framöver ska ha det. Genom samordningen mellan nyhetsredaktionerna i Stockholm och ute i landet skapas möjligheter till effektiviseringar, och verksamheten tryggas därmed på lång sikt, säger Göran Ellung, programdirektör Nyheter och aktualiteter på TV4-Gruppen och tillträdande vd för nyhetsbolaget.

Nyhetsbolaget kommer att bestå av personal från TV4:s nyhets- och aktualitetsavdelning samt all redaktionell personal från TV4 Sveriges 25 lokalstationer. Bolaget ska producera de program som dessa redaktioner gör i dag, samt därtill tillkommande nya program och tjänster inom nyhetsbolaget. Sammantaget berör förändringarna över 400 personer, som alla flyttas över till nyhetsbolaget i samband med att det startar sin operativa verksamhet kring årsskiftet.

– Det här är en omfattande förändring som berör alla som arbetar med nyheter och samhällsprogram inom TV4 och jag har stor respekt för den oro som finns inför de nya utmaningarna. Men förändringarna säkrar en fortsatt stark position för samhällsjournalistiken inom både TV4, nyhetsbolaget och den nyhetskanal vi startar inom kort. De är dessutom nödvändiga för att vi även i framtiden ska kunna producera angelägen journalistik, säger Göran Ellung.

Inom det nya bolaget bildas en ny organisation med fem enheter: produktion, administration, program, affärer och ekonomi. En ny mindre ledningsgrupp bildas under vd. Tre av cheferna i ledningen är redan klara: TV4-Gruppens personaldirektör Annakarin Runestad blir administrativ chef med ansvar för personal och organisation, aktualitetsavdelningens produktionschef Eva Poysti blir produktionschef och aktualitetsavdelningens administrativa chef Marie Biggén Malmberg blir ekonomichef. När det gäller program- och affärschefstjänsterna startar nu en rekryteringsprocess.

TV4:s styrelse beslutade vidare att ge vd Göran Ellung uppdraget att genomföra en rationalisering på sammanlagt omkring 50 miljoner kronor inom en tvåårsperiod. Beslutet vilar på den utredning som genomförts under sommaren och hösten med syfte att utreda förutsättningarna för nyhetsbolaget och ska bland annat uppnås genom en effektivare och helt ny organisation, samordning och kompetensväxling.

– Vi är redan i dag väl rustade med duktiga medarbetare för att klara det nya uppdrag som nyhetsbolaget får, ett uppdrag som är vidare än att producera program till TV4-kanalerna. Men för att klara det fullt ut blir det mycket viktigt att vi fortsätter att utbilda och addera kompetens till personalen i nyhetsbolaget för att säkra leveransen av vår samhällsjournalistik till alla de plattformar och nya externa kunder som vi hoppas få, säger Göran Ellung.

Det nya bolaget blir helägt av Nordic Broadcasting. Jan Scherman, som vid årsskiftet blir vice vd för Nordic Broadcasting, blir arbetande styrelseordförande för bolaget. Styrelsen består dessutom av Torsten Larsson, vd för Nordic Broadcasting och styrelseordförande i TV4 AB, TV4 Sveriges vd Åsa Severed och TV4-Gruppens tillträdande vd Casten Almqvist.