Prisjustering i fasta nät

PTS inleder ett samråd med EU-kommissionen om den reviderade prisregleringen för fasta nät. De nya reglerna ska ge goda förutsättningar för konkurrens och utbyggnad av snabba bredbandsnät i hela landet.
PTS har under 2010 och 2011 reviderat den kalkylmodell som myndigheten använder för att ta fram kostnadsorienterade priser i fasta nät. Arbetet har genomförts i nära samarbete med operatörerna på marknaden. EU-kommissionen har en månad på sig att lämna synpunkter på modellens kostnadsresultat och riktlinjer för prissättning. PTS ger under EU-samrådet också Telia Sonera möjlighet att lämna synpunkter på materialet. PTS styrelse förväntas fatta beslut om prisregleringen före sommaren.
Målet med arbetet är att prissättningen hamnar på rätt nivå när Telia Sonera säljer tillträde till sitt nät i enlighet med de skyldigheter PTS beslutat om. Skyldigheterna omfattar såväl koppar- som fibernät. Syftet med skyldigheterna är att fler aktörer ska kunna konkurrera på bredbandsmarknaden och att ge förutsättningar för utbyggnad av framtidens snabba bredbandsnät i hela landet, i linje med regeringens bredbandsstrategi.
Bakgrund:
PTS fattade under 2010 beslut om en rad skyldigheter för Telia Sonera, bland annat om att företaget ska lämna tillträde till sitt accessnät samt att priserna ska vara baserade på kostnaden för tillträdet, inklusive en skälig avkastning. PTS har därefter i samarbete med marknadsaktörerna tagit fram kostnader och riktlinjer för prissättningen i fasta nät.