Så mycket bättre i TV4 fälls av Granskningsnämnden

TV4 ska enligt sändningstillståndet göra sändningarna tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.  Sånger i programmet Så mycket bättre saknade text och därför har granskningsnämnden fällt programmet.  Granskningsnämnden ansåg att sångtexterna i Så mycket bättre hade en sådan särskild betydelse för framställningen att textning av sångerna borde ha erbjudits tittarna. Nämnden fann därmed att TV4 hade åsidosatt sina skyldigheter enligt sändningstillståndet.

Ett inslag om ondska i Morgonpasset Helg i P3 stred mot bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft. Nämnden konstaterade att inslaget var obehagligt och skrämmande och att det sänts vid en tidpunkt då barn kunde antas ha tagit del av inslaget.

Ett inslag i Det okända, TV4Plus, stred mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. Nämnden ansåg att uppgifterna som lämnades i inslaget om en avliden person – i synnerhet att denne uppgavs vara en gengångare – var av sådan karaktär att det uppstod ett intrång i de efterlevandes privatliv.

Sveriges radio (SR) har inte beriktigat en felaktig uppgift som förekommit i ett inslag om religiösa ungdomsförbund i Ekot, P1. Enligt sändningstillståndet ska SR korrigera uppgifter när det är befogat och ett beriktigande ska sändas så snart det kan ske i ett för publiken naturligt sammanhang.

Granskningsnämnden har även meddelat följande friande beslut

Programmet Uppdrag granskning, SVT1, om Sundsvalls sjukhus stred inte mot kraven på saklighet och opartiskhet.

Ett inslag med ett anagram i Landet runt, SVT1, stred inte mot kravet på opartiskhet.