Teracom måste justera priser

Post- och telestyrelsen (PTS) underrättar Teracom om att myndigheten har anledning att tro att företaget inte följer de skyldigheter som PTS har beslutat om.

Skyldigheterna innebär bland annat att företagets prissättning av utsändning av analog nationell ljudradio samt fri-tv ska baseras på företagets bokförda kostnader inklusive en skälig avkastning på investerat kapital.

Grunden för denna underrättelse är att företagets prissättning inte tycks vara baserad på det kostnadsunderlag Teracom lämnat till PTS.

Teracom har fram till den 8 november på sig att rätta till sin prissättning. Om så inte sker kan PTS förelägga företaget att rätta sig.

Bakgrund:
PTS beslutade under 2009 och 2010 att Teracom har ett betydande inflytande på marknaderna för utsändning av analog nationell ljudradio samt fri-tv via marknät. PTS har därför infört ett antal skyldigheter för Teracom, för att förhindra att problem uppstår till följd av bristande konkurrens på marknaden. En av dessa skyldigheter innebär att priset för utsändningstjänsterna ska baseras på Teracoms bokförda kostnader samt en skälig avkastning.